Läsfrämjande insats - Shared Reading

Smultronstället - ett unikt läsfrämjande projekt i Skaraborg.

Vad är Smultronstället?

      Smultronstället är ett ambitiöst lässtärkande och läsfrämjande projekt som involverar Skaraborgs alla femton kommuner.
      Projektet, som finansieras av Statens kulturråd, har sitt säte på stadsbiblioteket i Skövde. 

Vad är shared reading?

Shared reading har utvecklats av läsorganisationen The Reader i Liverpool. Kortfattat innebär shared reading att en liten grupp människor träffas, läser högt och samtalar om det man läst. Träffarna leds av en utbildad läsledare som väljer texter, både prosa och lyrik. Samtalen utgår från texten, men deltagarna är fria att reagera som de vill. Tillsammans utforskar gruppen texten i ett gemensamt meningsskapande. 

Kravlösheten är ett viktigt fundament i metoden. Deltagarna kan välja själva om de vill läsa högt eller dela med sig av sina tankar, eller om de helt enkelt bara vill lyssna. Shared reading är en metod som skräddarsytts för att nå alla, oavsett bakgrund. Den är enkel och gör litteraturen tillgänglig för alla. 

Hur arbetar Smultronstället?

Under 2021 och 2022 utbildades över trettio bibliotekspersonal till läsledare i shared reading. Läsledarna arbetar tillsammans i ett nätverk där man delar erfarenheter, texter och genom kollegialt lärande förkovrar sig i metoden. På många bibliotek i Skaraborg använder läsledarna shared reading i olika läsgrupper: med barn och unga, med allmänheten, på äldreboenden, inom kriminalvården och psykiatrin. 


Vill du veta hur en Shared Reading går till? Kolla videon: Shared Reading med Henrik Wig 

Fokus på barn och unga

Under 2023 har Smultronstället fokus på barn och unga. Läsledarna fortbildas med avseende på målgruppen och börjar att i olika sammanhang undersöka hur metoden fungerar med unga läsare, en del så unga som fyra år, andra i tonåren. 

Litteraturens kraft

I november 2022 publicerades den första boken om shared reading på svenska. Den är skriven av Smultronställets projektledare Henrik Wig och handlar om erfarenheterna från att ha arbetet med shared reading inom ramen för projektet. I samband med utgivningen anordnades en release-fest på kulturhuset i Skövde. 

Reservera och låna Litteraturens kraft

Varför Smultronstället?

Folkbibliotekens lagstadgade uppdrag är att främja läsning och tillgång till litteratur – för alla. Man är ålagd att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar och så kallat prioriterade grupper, grupper som inte självklart får tillgång till bibliotekens verksamhet. Arbetet med shared reading är ett försök att omsätta lagtext till verklighet. 

Kom igång

Är du intresserad av projektet? Eller vill du delta i en shared reading-grupp?

Kontakta projektledaren Henrik Wig 
✉ henrik.wig@skovde.se
      0730-299 317